Apostillimine

apostilliavaldus allalaadimiseks:

MIS ON APOSTILL? (allikas: https://www.notar.ee/et/teabekeskus/apostillimine)

Apostillida on vaja Eestis väljastatud ametlikke dokumente (nt koolidiplom, registriväljavõte, notariaalne volikiri), mida soovitakse kasutada välisriigis, mis on liitunud apostillikonventsiooniga.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevus.

Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi

  • originaali,
  • notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,
  • väljatrükki või väljavõtet.


Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud.

Alates 1. jaanuarist 2010 tegelevad Eestis avalike dokumentide apostillimisega notarid. Notarite kontaktandmed leiate veebilehelt https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri.

MIS ON E-APOSTILL?

Alates 1. detsembrist 2017 on kasutajatele avatud e-apostilliregister ja selle iseteenindusportaal, link www.notar.ee/apostill. Need lihtsustavad apostillide taotlemist, väljastamist ja kontrollimist ning dokumentide riikidevahelist ringlust.

Iseteenindusportaalis on võimalik Eestis väljastatud ametlike dokumentide apostillimiseks esitada taotlus. Seda tehes on valida nelja eri apostilliliigi vahel:
1) paberdokumendi kinnitamine paberapostilliga;
2) paberdokumendi kinnitamine e-apostilliga;
3) digitaalse dokumendi kinnitamine paberapostilliga;
4) digitaalse dokumendi kinnitamine e-apostilliga.

Nende liikide hulgast saab valiku teha olenevalt sellest, millisel kujul on apostillitav ametlik dokument väljastatud, ning sellest, kas vastuvõtja (sihtriigi ametnik või muu isik) on valmis e-apostilliga kinnitatud dokumenti vastu võtma.

Pärast seda, kui notar on dokumendile apostilli väljastanud, saab edastada vastuvõtjale (nt teise riigi ametiasutusele) lingi Eesti e-apostilli registrile, mille kaudu on võimalik apostilli kehtivust kontrollida ning näha ka dokumenti, mis on apostilliga kinnitatud*.

E-apostilli on notar digitaalselt allkirjastanud ning registri kaudu dokumentide avamiseks ei ole vaja lisaprogramme alla laadida. Seetõttu on registri kaudu edastamine nii kodanikule kui ka dokumenti vastuvõtvale asutusele mugav. Samas on olemas ka võimalus, et digitaalselt allkirjastatud e-apostill edastatakse vastuvõtjale e-posti teel, kuid sellisel juhul tuleb veenduda, et vastuvõtjal on digitaalselt allkirjastatud dokumenti võimalik avada (on alla laetud vastav programm http://id.ee/ (EE)).

Andmekaitse ja turvalisuse huvides on taotlejal endal võimalik apostillitava dokumendi sisu nähtavust apostilliregistri iseteenindusportaalis või notari kaudu muuta. Samas on oluline meeles pidada, et e-apostilli väljastamisel peab vähemalt vastuvõtja poolt dokumendi ja apostilli kehtivuse kontrollimise hetkel olema dokument talle nähtavas olekus — vastasel juhul ei ole vastuvõtjal võimalik tutvuda dokumendiga, mis on mõeldud talle esitamiseks, ega selle kohta väljastatud apostilli olemasolus ja kehtivuses veenduda.

MIS ON AVALIK DOKUMENT?

Avalik dokument on:
1) haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);
2) kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, kohtutäituri dokument vms);
3) väljavõte registrist;
4) notari või vandetõlgi dokument.